Kontakt

Władze Stowarzyszenia Fiori Musicali:

Tadeusz Barylski – Prezes Zarządu, telefon: 507314850

Juliusz Barylski – Członek Zarządu, telefon: 507268858

Alina Giełzak – Komisja Rewizyjna.

 

 

Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest pod powyższymi numerami telefonu albo na adres e-mail: stowarzyszenie.fiorimusicali@gmail.com

ADRES STOWARZYSZENIA : 42-202 Częstochowa, ul. Malborska 4.

KRS: 0000634895

NR KONTA BANKOWEGO: 22 1600 1462 1837 4827 3000 0001

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Fiori Musicali z siedzibą w Częstochowie ul. Malborska 4, kod pocztowy 42-200, e-mail: stowarzyszenie.fiorimusicali@gmail.com, KRS: 0000634895

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie tj. kontaktu zwrotnego, udzielenia informacji na przesłane zapytanie;
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. w celach marketingowych usług Stowarzyszenia.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (np. rozwiązanie/wygaśnięcie umowy).

W dowolnej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu albo żądanie usunięcia Państwa danych, co mogą Państwo uczynić listownie na adres Stowarzyszenia, a także w formie wiadomości e-mail na adres: stowarzyszenie.fiorimusicali@gmail.com

Przysługuje Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dla kontaktu zwrotnego ze strony Stowarzyszenia.

Odbiorcy danych:

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Stowarzyszenia, a także podmioty i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                                                

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.